Czy musisz naprawdę zwrócić świadczenie wypłacone przez ZUS?

odwolanie od decyzji zus prawnik szczecin radca prawny zus decyzja zwrot swiadczenia 300x200 - Czy musisz naprawdę zwrócić świadczenie wypłacone przez ZUS?

Świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych przysługują w przypadku, gdy spełnione zostają kumulatywnie przesłanki do ich spełnienia. Czasami  osoba uprawniona świadczenia z ZUS pobiera, nawet nie mając świadomości, że dane świadczenie jest mu już nienależne (gdyż np. odpadła jedna z przesłanek do jego uzyskania), co zazwyczaj łączy się z otrzymaniem decyzji ZUS o konieczności zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Jednakże nie zawsze decyzja taka ma podstawę prawną, i ostanie się w Sądzie…

Przede wszystkim należy wskazać, że co do zasady i w pewnym uproszczeniu, jeżeli pobranie świadczenia nie wyniknęło ze złej woli osoby pobierającej świadczenie to można złożyć skuteczne odwołanie do sądu – wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych.

W szczególności obowiązek zwrotu świadczenia odpada, co rzutuje na możliwość skutecznego sporządzenia odwołania od decyzji, gdy ZUS nie pouczył ubezpieczonego o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie wypłaty świadczeń w całości lub w części, albo też, gdy ubezpieczony zawiadomił ZUS o wystąpieniu okoliczności wpływających na jego prawo do świadczeń, a mimo to świadczenia były mu nadal wypłacane (z zastrzeżeniem pełnej treści art. 84 ust. 3 ustawy systemowej) oraz gdy decyzja przyznająca świadczenie lub sam jego wymiar były wynikiem błędu organu rentowego niezawinionego przez ubezpieczonego.

Jak wskazuje SSN Jolanta Strusińska – Żukowska w komentarzu: ,,Prawo ubezpieczeń społecznych ogranicza zakres obowiązku zwrotu nienależnych świadczeń do przypadków pobrania ich nienależnie i w złej wierze (por. T. Zieliński, Stosowanie przepisów i pojęć prawa cywilnego, s. 35). Wyraźnie został wyeksponowany czynnik świadomości pobierania świadczenia nienależnego(wyr. SN z 17.5.2001 r., II UKN 338/00, OSNP 2003, Nr 3, poz. 71), przy czym o istnieniu jej przesądza (domniemanie ustawowe) dokonanie pouczenia o okolicznościach ustania prawa do świadczeń albo wstrzymania ich wypłaty, bądź wynika stąd, że osoba ta sama spowodowała wypłatę nienależnych świadczeń swoim zawinionym działaniem (por. S. PłażekZ. Salamon, Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, s. 51).”

Innymi słowy dość często warto podjąć walkę z ZUS, gdyż możemy nie być – odmiennie od treści decyzji ZUS – zobowiązani do zwrotu świadczenia.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub, też innym zakresie lub też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS, KRUS, odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.