Czy opłacenie ostatniej raty po terminie pozbawia prawa do abolicji ZUS?

radca prawny szczecin stargard skuteczny prawnik zus prawo pracy odszkodowanie zachowek podzial majatku dzial spadku 200x300 - Czy opłacenie ostatniej raty po terminie pozbawia prawa do abolicji ZUS?

Zgodnie z ustawą o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność możliwe jest umorzenie niektórych zaległych składek ZUS. Obecnie kończą się okresy przewidziane w harmonogramach ratalnych spłat należności, jednakże czasami nawet niewielkie opóźnienie w płatności ostatniej raty skutkuje wydaniem decyzji odmownej przez ZUS. W niniejszym poście odpowiedź na pytanie….

Czytając przepisy literalnie w przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w płatności ostatniej raty, nawet jeśli będzie to kwota niewielka, a opóźnienie nieznaczne i uzasadnione szczególnymi przyczynami np. złym stanem zdrowia, nieporadnością życiową, wypadkiem itp. powoduje wydanie decyzji odmownej w zakresie umorzenia należności. Osoba więc, która wpłaciła wszystkie raty zgodnie z harmonogramem nadal będzie zobowiązana do uiszczenia należności, które przez ZUS na podstawie ustawy abolicyjnej byłyby umorzone.

Takie jest też – zgodnie z moją obserwacją – konsekwentne stanowisko ZUS. Dlatego należy z zainteresowaniem odnotować wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.05.2017 r., sygn. akt: VIII U 2384/16, który zmienił zaskarżoną odwołaniem od decyzji ZUS decyzję.

Sąd wydał wyrok w stanie faktycznym w którym ubezpieczony uprzednio regularnie regulował raty (z wyjątkiem kilku rat) natomiast opóźnił się o kilka dnia z wpłatą ostatniej raty.

ZUS przyjął, że w takim przypadku należy odmówić umorzenia należności.

Sąd Ubezpieczeń natomiast uznał, że w świetle okoliczności sprawy, w tym dotyczących ubezpieczonego działanie ZUS należy uznać za zbyt formalistyczne i rygorystyczne.

Innymi słowy jest nadzieja dla tych, którzy opóźnili się z wpłatą ostatniej raty, należy jednak podkreślić, że wykazanie okoliczności związanych z przedmiotowym opóźnieniem w toku postępowania przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych, w tym odpowiednie sformułowanie treści odwołania od decyzji ZUS spoczywa na ubezpieczonym.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, w szczególności w sprawie z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, w tym w związku z przygotowaniem odwołania od decyzji ZUS zachęcam do kontaktu.