Zaległe składki ZUS pozbawią Cię prawa do zasiłku chorobowego?

adwokat szczecin stargard prawo pracy prawo ubezpieczen spolecznych prawnik zus odwolanie wczesniejsza emerytura 300x200 - Zaległe składki ZUS pozbawią Cię prawa do zasiłku chorobowego?

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie niekorzystne dla przedsiębiorców regulacje dotyczące rozliczania zaległości i wpłat do ZUS o czym więcej w niniejszym wpisie.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy przedsiębiorca – płatnik wskaże za jaki okres rozliczeniowy dokonuje wpłaty składek ZUS powinny one zostać zaewidencjonowane przez ZUS zgodnie z owym wskazaniem. ZUS nie ma możliwości dokonania zmiany w przedmiotowym zakresie, w szczególności nie może dowolnie zaliczyć wpłaty na wybraną przez siebie zaległość. (vide wyroku Sądu Najwyższego z 3 lutego 2014 r. (I UK 264/13).
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami płatnik dokonywać będzie wpłat na jeden rachunek bankowy, wpłaty zaś będą zaliczane przez ZUS począwszy od najstarszych należności, według najwcześniejszej daty powstania zobowiązania – innymi słowy na należności najbardziej przeterminowane.

Przedmiotowe będzie miało dwojakie konsewkencje po pierwsze składki ZUS w praktyce nie będą się przedawniać – wpłaty będą bowiem zaliczane na poczet zobowiązań najstarszych, a więc osoby dokonujące wpłat nie doczekają się w praktyce przedawnienia.

Paradoksalnie lepsze będzie sytuacja osób, które nie będą w ogóle wpłacać należności tytułem składek, gdyż ich starsza należności się przedawnią, jeśli nie będą dokonywać wpłat, nie będzie bowiem możliwości dokonania wstecznego zaliczenia.

Drugą kwestią jest utrata prawa do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, gdyż faktycznie nie będziemy mieli uregulowanych bieżących wpłat, co automatycznie pozbawia nas prawa do świadczeń. Regulacja jest więc bardzo niekorzystna dla płatników, niezwykle zaś korzystna dla ZUS, gdyż osoby posiadające zaległości w ZUS pozbawione są prawa do świadczeń z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego do chwili spłacenia zaległości.

Ryzyko utraty tytułu do dobrowolnego ubezpieczenia, a co za tym idzie utraty prawa do świadczeń, w szczególności z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dotyczyć może osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek osobowych, bądź jednoosobowych sp. z o.o. , jak również osób współpracujących z w/w ubezpieczonymi.

Jednym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o układ ratalny ZUS, który powinien zostać odpowiednio uzasadniony i uargumentowany tak byśmy uzyskali rozłożenie zaległości na raty, płatne w odpowiedniej do naszych możliwości wysokości i w odpowiedniej perspektywie czasowej.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie lub też w innej sprawie z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, w szczególności w zakresie przygotowania wniosku o układ ratalny, zachęcam do kontaktu.