Czy zmiana warunków pracy może nastąpić przez stronę www?

prawo pracy radca prawny szczecin skuteczny prawnik sad pracy zus odwolanie wczesniejsza emerytura 201x300 - Czy zmiana warunków pracy może nastąpić przez stronę www?

W dobie rozwoju informatyzacji pracodawcy coraz częściej posiadają wewnętrzną sieć dla swych pracowników (intranet), w ramach, której oprócz przydatnych w pracy danego działu informacji zamieszcza także dokumenty w postaci regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy, regulaminów premiowania, regulaminów zachowania poufności itd. Ciekawą kwestią jest natomiast to czy w przypadku, gdy akty prawa pracy zamieszczone zostaną na stronie www, zmiana treści na owej stronie zawartej spowoduje skuteczną zmianę tych warunków….

Dość często w umowach o pracę wskazuje się, że pracownika obowiązuje np. regulamin wynagradzania obowiązujący u pracodawcy. Pracownik powinien być zapoznany z treścią tego regulaminu, ponadto pracodawca powinien uzyskać potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z tym dokumentem.

Co w przypadku jednak, gdy pracodawca wskazuje, że np. regulamin premiowania obowiązujący u pracodawcy dostępny jest pod określonym adresem w intranecie, następnie zaś pracodawca treść owego regulaminu zmienia poprzez wprowadzenie modyfikacji na stronie www?

Niewątpliwie rozwiązanie takie jest wygodne dla pracodawcy, jednakże nie rodzi ono żadnych skutków w indywidualnym stosunku pracy pracownika, jeśli zmiany nie zostaną wprowadzone w przewidzianej przepisami prawa pracy formie.

Innymi słowy pracodawca musi złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu zmieniającym pracownikowi albo też musi zawrzeć z nim porozumienie zmieniające umowę o pracę. Wskazuje się przy tym, że zgoda pracownika na dokonanie takiej zmiany może być złożona także w formie elektronicznej, jednakże musi być wyraźna i jednoznacznie wskazywać na zakres zmian na które pracownik wyraża zgodę.

W przypadku więc, gdy pracodawca dokona zmiany regulacji wewnętrznych (albo dokona ich nawet kilku na przestrzeni lat) to jeśli są one niekorzystne dla pracownika, nie wywołują dla niego skutków. W praktyce więc pracownik może mieć roszczenie o wypłatę zaległej premii.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, lub chciał zlecić przygotowanie odwołania od decyzji ZUS, prowadzenie postępowania sądowego przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych, Sądem Pracy lub też chciał zlecić sprawę/uzyskać poradę w sprawie z zakresu: prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, zachęcam do kontaktu.