Czy po zakończeniu służby celnik ma prawo do zasiłku chorobowego?

zasilek chorobowy prawo ubezpieczen spolecznych radca prawny windykacja szczecin koszalin stargard - Czy po zakończeniu służby celnik ma prawo do zasiłku chorobowego?

Wyrokiem z dnia 9.02.2018 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX U 649/17) rozstrzygnął zagadnienie dotyczące prawa do zasiłku chorobowego funkcjonariusza Służby Celnej po zakończeniu stosunku służbowego. Zagadnienie to nie zostało wprost rozstrzygnięte w przepisach ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a więc zachodziła konieczność dokonania wykładni….

Sąd w ustnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, że wykładnia językowa przepisów dotyczących zasiłku chorobowego nie daje jednoznacznej odpowiedzi odnośnie tego czy funkcjonariusze w zamierzeniu ustawodawcy powinni zostać pozbawieni prawa do zasiłku chorobowego po zakończeniu służby (w warunkach przewidzianych w art. 6 ust. 1 i 7 ustawy zasiłkowej). Podobne uwagi Sąd orzekający poczynił do wykładni systemowej przepisów ustawy zasiłkowej, w konsekwencji uzasadnionym stało się odwołanie do wykładni celowościowej.

Wykładnia zaś celowościowa przemawia za tym, że zamiarem ustawodawcy nie było pozbawianie funkcjonariuszy, których stosunek pracy podlega wzmożonej trwałości z łączącymi się z tym dalej idącymi niż dla zwykłego pracownika obostrzeniami, zasiłku chorobowego po zakończeniu trwania służby.

Sąd wskazał przy tym, że za zasadnością przedmiotowego stanowiska przemawia wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2013 r., sygn. akt: I UK 125/13.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, w szczególności w sprawie z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, w tym w związku z przygotowaniem odwołania od decyzji ZUS zachęcam do kontaktu.