Czy pracownik ma prawo do dwóch odszkodowań za rozwiązanie umowy o pracę?

zus szczecin radca prawny odwołanie od emerytury odwołanie od wypowiedzenia skuteczny adwokat radca prawny stargard 201x300 - Czy pracownik ma prawo do dwóch odszkodowań za rozwiązanie umowy o pracę?

Zgodnie z treścią przepisów Kodeksu pracy pracownik ma prawo za bezzasadne lub wadliwe wypowiedzenie (z zachowaniem, bez zachowania okresu wypowiedzenia) do odszkodowania lub przywrócenia do pracy. Bywa jednak i tak, że pracodawca na początku wręcza pracownikowi wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, następnie zaś w trakcie jego trwania rozwiązuje umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Czy w takim przypadku – przy założeniu wadliwości lub niezasadności przyczyn wypowiedzenia i dyscyplinarki – pracownik ma prawo do jednego czy dwóch odszkodowań?

Kwestia realizacji roszczeń w związku z zarówno rozwiązaniem umowy o pracę za wypowiedzeniom jak i bez wypowiedzenia budziło i można powiedzieć, że nadal budzi silne wątpliwości.

Jak się wydaje początkowo (w perspektywie ostatnich lat) Sąd Najwyższy prezentował stanowisko, iż co do zasady, możliwym jest realizacja jedynie jednego roszczenia w związku z obydwoma rozwiązaniami stosunku pracy. W świetle zasad logiki należy wskazać, że nie jest możliwym dwukrotne przywrócenie pracownika do pracy, jednakże dalej idące wątpliwości powstają w odniesieniu do żądania przywrócenia do pracy i odszkodowania, lub też dwóch odszkodowań za czynności pracodawcy.

Należy więc wskazać, iż pierwotnie Sąd Najwyższy przyjmował zasadę braku kumulacji roszczeń. Pozwoliłem sobie użyć sformułowania ,,pierwotnie” mając na uwadze treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r.,  III PZP 2/19

W sytuacji, gdy pracodawca wadliwie wypowiedział umowę o pracę a następnie rozwiązał ja z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługują roszczenia odszkodowawcze z art. 45 par. 1 Kodeksu pracy w związku z art. 47(1) Kodeksu pracy oraz art. 56 Kodeksu pracy w związku z art. 58 Kodeksu pracy przy uwzględnieniu, że świadczenia te pełnią funkcję kompensacyjną, a zatem w części lub całości wynikają ze zbiegu roszczeń wykluczającego ich kumulację.

Pracownikowi należy się jedno odszkodowanie w limitowanej kwocie z art. 45 lub art. 56 Kodeksu pracy, a oprócz tego część drugiego odszkodowania w części, a w jakiej utracił wynagrodzenie, jakie miał do końca okresu wypowiedzenia.

Przedmiotową uchwałę w mojej ocenie należy ocenić pozytywnie, gdyż dwukrotne bezprawne zachowanie pracodawcy winno spotkać się z odpowiednią sankcją, w szczególności wobec faktu, że działanie pracodawcy zmusza pracownika do złożenia dwóch odwołań do Sądu Pracy, przy tym zakres przedmiotowy toczących się przed Sądem Pracy postępowań może być zgoła odmienny.

W świetle tego, iż wydana została uchwała w mojej ocenie wyznacza ona konsekwentny kierunek interpretacji przepisów jaki winny stosować Sądy Pracy, przy tym zapewne przeniknięcie owej interpretacji do praktyki orzeczniczej może zająć trochę czasu:) Sędziowie Sądów Pracy niewątpliwie są bardzo na bieżąco z orzecznictwem, oraz są, co do zasady, najlepiej przygotowanymi prawnikami w sprawach z zakresu prawa pracy, tym niemniej jeśli Twoja konkretna sprawa wygląda jak powyżej warto powołać się w sprawie na treść przedmiotowej uchwały.

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.