Jak wykazywać przesłanki dochodząc odszkodowania w sprawie cywilnej?

radca prawny szczecin stargard skuteczny prawnik zus prawo pracy odszkodowanie zachowek podzial majatku dzial spadku 200x300 - Jak wykazywać przesłanki dochodząc odszkodowania w sprawie cywilnej?

Wyrokiem z dnia wczorajszego (21.03.2017 r.) Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie III Wydział Cywilny, sygn. akt: III C 374/16 oddalił powództwo o zapłatę 59 087,00 zł wytoczone przeciwko mojemu klientowi. W toku postępowania rozpatrywane były przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej, oraz co interesujące kwestie związane z  ustawą o związkach zawodowych…..

Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Przedmiotowy przepis choć w swej treści wydaje się prosty, doczekał się bogatego orzecznictwa, zaś wykazanie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej – a także okoliczności świadczących o braku owej odpowiedzialności, ma istotne znaczenie w wielu sprawach sądowych o zapłatę odszkodowania.

Do przesłanek odpowiedzialności deliktowej należą:

  1. zdarzenie, z którym system prawny wiąże odpowiedzialność na określonej zasadzie,
  2. szkoda,
  3. związek przyczynowy między owym zdarzeniem a szkodą.

Przy ustalaniu odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych znajdują zastosowanie przepisy ogólne dotyczące związku przyczynowego, szkody i sposobów jej naprawienia (art. 361 – 363 kodeksu cywilnego).

Jedną z przesłanek istotnych dla wykazania w/w odpowiedzialności jest wystąpienie winy po stronie podmiotu wyrządzającego szkodę. Należy także podkreślić, że istnieje zasada odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, która pozwala przypisać odpowiedzialność odszkodowawczą podmiotowi za dane zdarzenie nawet w przypadku, gdy jego działanie nie było zawinione.

Należy także wskazać, że ustawodawca nie definiuje pojęcia winy.

Przez winę rozumie się w doktrynie prawa  naganną decyzję człowieka, odnoszącą się do podjętego przez niego bezprawnego czynu (dotyczy to także zaniechania).

Wyróżnia się dwie postacie winy: winę umyślną, i nieumyślną – niedbalstwo.

Wina umyślna zachodziła będzie wtedy, gdy sprawca chce (dolus directus) wyrządzić drugiemu szkodę (czyli: ma świadomość szkodliwego skutku swego zachowania się i przewiduje jego nastąpienie, celowo do niego zmierza) lub co najmniej świadomie godzi się na to (dolus eventualis – por. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania…, s. 200; G. Bieniek (w:) Komentarz…, s. 218; Z. Banaszczyk (w:) Kodeks…, s. 1214).

Nie wykazanie którejkolwiek z przesłanek odpowiedzialności lub też wykazanie przez stronę pozwaną braku owej winy przesądza o oddaleniu powództwa o zapłatę odszkodowania.

Odnosząc się jeszcze do przedmiotowego wyroku sądu, warto wskazać, że przy rozpatrywaniu sprawy pojawiła się kwestia wykładni art. 25(1) ust. 2 ustawy o związkach zawodowych oraz kwestii wpływu nie zrealizowania przedmiotowego obowiązku na sytuację prawną związku zawodowego w stosunku do członka tego związku. Kwestia ta jest o tyle interesująca, że przedmiotowy wyrok rozstrzyga zagadnienie prawne, które zgodnie z moją wiedzą nie było uprzednio rozpatrywane w orzecznictwie sądowym.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w powyższym lub, też innym zakresie, chciał zlecić: poprowadzenie sprawy sądowej o zapłatę, w tym o zapłatę odszkodowania /albo zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, sporządzenie sprzeciwu od nakazu zapłaty, sprawę z zakresu prawa rodzinnego, rzeczowego, spadkowego, lub z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zachęcam do kontaktu (odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od decyzji ZUS, reprezentowanie w sprawie o zapłatę odprawy, wniosku o dział spadku, dział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, w której jesteś pozwany, o emeryturę, emeryturę z tytułu pracy w warunkach szczególnych, rozwód, alimenty w tym podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, w sprawie o rentę z tytułu niezdolności do pracy itp.) zachęcam do kontaktu.