Czy pracując dla partnera masz prawo do wynagrodzenia?

rozliczenie konkubinatu prawo pracy umowa o prace stosunek pracy ustalenie prawo pracy porady pl szczecin goleniow 300x200 - Czy pracując dla partnera masz prawo do wynagrodzenia?

W związku z postanowieniem Sądy Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30.03.2017 r. (sygn. akt: IXP 794/15) mój klient otrzymał wynagrodzenie. Sprawa była o tyle ciekawa, że praca wykonywana była bez jakiejkolwiek pisemnej umowy. Czy i jak w takim przypadku przedstawia się możliwość dochodzenia wynagrodzenia?

Zagadnienie wzajemnych rozliczeń pomiędzy osobami pozostającymi w związku partnerskim (czy też co brzmi bardziej ,,groźnie” 🙂 konkubinacie) jest o tyle ciekawe, co rozległe i nieuregulowane wprost w przepisach.

W niniejszym poście skupię się więc jedynie na przypadku, gdy jeden z partnerów wykonuje na rzecz drugiego z partnerów pracę.

Tytułem wstępu jeszcze – osoba pozostająca w konkubinacie nie może być uznana za tzw. osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

WAŻNE: Jeżeli wziąłeś ze swoim partnerem ślub, a był on u Ciebie zatrudniony pamiętaj, że zmienia to Twoją sytuację w stosunku do ZUS i fiskusa.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 27 czerwca 1996 r. sygn. akt III CZP 70/96 wskazuje, że:

Różnorodność uwarunkowań faktycznych występujących w takich związkach oraz mała motywacja do formalizowania porozumień majątkowych między konkubentami z uwagi na ich więzi osobiste powodują, że trudno ustalić uniwersalną regułę pozwalającą określić status majątku powstałego w konkubinacie i sposób jego rozliczenia. Wybór właściwej podstawy prawnej determinowany jest konkretnym stanem faktycznym, w szczególności zaś może wynikać z podjętych przez konkubentów decyzji w sferze prawno-majątkowej.

Praca wykonywana przez konkubenta na rzecz drugiego z konkubentów może zostać rozliczona w ramach umowy o pracę, jeśli okoliczności jej świadczenia spełniają warunki istnienia stosunku pracy.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z 10 kwietnia 1957 r. (sygn. akt III CR 132/57; OSNPG 1958/1/81) podniósł:

Pozostawanie właściciela gospodarstwa rolnego w stosunku konkubinatu z kobietą zatrudnioną przy prowadzeniu tego gospodarstwa, nie wyłącza samo przez się jeszcze pomimo niezawarcia „formalnie” umowy o pracę istnienia stosunku pracy, chociażby nawet wymieniony stosunek w miarę trwania stosunku pracy nabrał cech trwałości i wypływał z zamiaru stron zawarcia w przyszłości związku małżeńskiego.

W mojej ocenie taka możliwości istnieje również, gdy jeden z konkubentów na rzecz drugiego świadczył usługi. Zgodnie bowiem z:

Art. 735 [Wynagrodzenie]

  • 1. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

Stosowanym na podstawie art. 750 kc do umów o świadczenie usług.

Istotnym jest, że powyższe powinno być dokonywane w zakresie prowadzonej przez w/w osoby działalności gospodarczej, lub działalności zarobkowej, natomiast nie powinno tyczyć się wzajemnych świadczeń osobistych.

Oczywiście wynagrodzenia za w/w można domagać się jeżeli wcześniej nie zostało ono wypłacone, lub też świadczenia te nie zostały rozliczone wzajemnie – choć w odniesieniu do stosunku pracy należy wskazać, że zasadą jest zakaz płacenia za pracę w inny sposób niż pieniężny (z nielicznymi wyjątkami:) ).

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organiami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie

W sprawie z zakresu prawa rodzinnego o: rozwód, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, ustanowienie rodzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, inną sprawę z zakresu prawa rodzinnego,

W sprawie z zakresu prawa spadkowego: o dział spadku, stwierdzenie nabycia spadu, sporządzenie spisu inwentarza, o zachowek, niegodność dziedziczenia, itp.

W sprawie z zakresie rzeczowego: o zniesienie współwłasności, zapłatę w tym czynszu najmu, zapłatę za bezumowne korzystanie, umowy dzierżawy, itp.

  1. przeciwko ZUS, KRUS, w Twojej sprawie w której występujesz  jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

a) w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych: odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, świadczenia przedemerytalne,  inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.

b) w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.,

lub też w sprawie z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, rzeczowego, dochodzenia należności (windykacji).

Zachęcam do kontaktu.