Czy ugoda sądowa może mieć wpływ na prawo do zasiłku?

ugoda sadowa adwokat zus szczecin skuteczny prawnik radca prawny odwolanie od decyzji zus odwolanie od wypowiedzenia 300x300 - Czy ugoda sądowa może mieć wpływ na prawo do zasiłku?

Wyrokiem z dnia 12 października 2017 r. sygn. akt: IX U 594/16 Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy zmienił zaskarżoną decyzję ZUS na korzyść mojego klienta przyznając mu prawo do zasiłku chorobowego, jednym z zagadnień prawnych związanych z przedmiotowym był wpływ ugody sądowej na treść rozstrzygnięcia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ugód sądowych nie zawiera, natomiast możliwym jest, że ugoda sądowa będzie…

Oddziaływać na sferę ubezpieczeń społecznych pracownika.

Zawarcie ugody sądowej częstokroś może być dla pracownika korzystne – jednakże mając na uwadze rzetelną ocenę ryzyka, czy też inaczej mówiąc stopień ,,pewności” w zakresie wygrania sprawy. Nadto, na sytuację procesową oraz korzystność ugody sądowej rzutować mogą również inne elementy skutkujące uzyskaniem przez pracownika dalej idących korzyści. Podobnie w odniesieniu do pracodawcy, który poprzez zawarcie ugody sądowej może częstokroć zminimalizować swe koszty związane z zakładanym przegraniem sprawy (nadto istotnym jak się wydaje jest by nie zawierać ugód w sytuacjach, gdy roszczenie pracownika jest wysoce wątpliwe, lub też zawierać je – gdy ryzyko jednak istnieje – na minimalnym poziomie).

Tym nie mniej należy wskazać, że elementami ugód sądowych przy sprawach z zakresu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę lub od jej rozwiązania mogą stanowić nie tylko elementy dotyczące treści zapisów w świadectwie pracy, zapłaty odszkodowania, ewentualnie przywrócenia na inne stanowisko pracy, ale i kwestie związane z datą rozwiązania umowy o pracę.

W przypadku, gdy bowiem nastąpi wskutek zawartej ugody przesunięcie na czas późniejszt terminu rozwiązania umowy o pracę wraz z zapłatą wynagrodzenia za przedmiotowy okres to rodzi to określone skutki w sferze ubezpieczeń społecznych w określonym zakresie.

Ugoda sądowa może więc pracownikowi przynieść dalej idące korzyści niż wprost z niej wynikające, jednakże każdorazowo należy rozważyć określony stan faktyczny, a wiedzę z zakresu prawa pracy należy połączyć, także z wiedzą z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w, lub też innym zakresie, w szczególności w sprawie z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym: z odwołania od wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę, z odwołania od decyzji ZUS itp. zachęcam do kontaktu.