Czy zwolnienie pracownika w kilku dni po jego przywróceniu stanowi o naruszeniu zasad współżycia społecznego?

adwokat prawo pracy szczecin odwolanie od wypowiedzenia odwolanie od decyzji zus wczesniejsza emerytura 225x300 - Czy zwolnienie pracownika w kilku dni po jego przywróceniu stanowi o naruszeniu zasad współżycia społecznego?

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białogardzie z dnia wczorajszego (9.10.2017 r.), sygn. akt:  IV P 31/17 moja Mandantka uzyskała kwotę 72 000,00 zł. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było to czy zwolnienie pracownika w kilka dni po jego przywróceniu do pracy może naruszać zasady współżycia społecznego….

Należy wskazać, że pracownik przywrócony do pracy pozostaje w takiej samej sytuacji prawnej i faktycznej jak inni pracownicy. Pracownik ten nie może być w szczególności traktowany z naruszeniem zasady równości lub dyskryminacji.

W przypadku, gdy pracownik zostaje do pracy przywrócony następnie zaś w niedługim czasie np. jeden dzień po przywróceniu lub dwa dni po przywróceniu stosunek pracy z pracownikiem rozwiązuje to w takim przypadku można mówić o naruszeniu zasad współżycia społecznego, gdyż takie działanie pracodawcy faktycznie zmierza do zniwieczenia skutku wyroku Sądu Pracy w postaci przywrócenia do pracy pracownika.

Tryb rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia może natomiasy okazać się uzasadniony w przypadku szczególnie rażących naruszeń obowiązków przez pracownika.

Warto przy tym odnotować treść wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 9 grudnia 2015 r. I PK 342/14 ,,Brak wskazania weryfikowalnych, konkretnych wyników zastosowanych kryteriów wyboru pracownicy do kolejnego zwolnienia jej z pracy, które nastąpiło w krótkim okresie po prawomocnym przywróceniu jej do pracy „na poprzednich warunkach”, powinien wywoływać wątpliwości co do fikcyjnego zamiaru pracodawcy wykonania prawomocnego wyroku sądowego.”

Oczywiście nie jest tak, że pracownik przywrócny do pracy korzysta ze swoistego immunitetu, jednakże jak wskazuje często praktyka, pracodawca z którym pracownik w Sądzie Pracy wygra następnie stara się owego pracownika zwolnić.

Warto przy tym wskazać, że w pewnych przypadkach przyczyny, które istniały u podstawy wypowiedzenia umowy o pracę nadal owe wypowiedzenie mogą uzasadniać.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej w szczególności z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego lub spadkowego, zachęcam do kontaktu.