Czy możesz nie przyjść do pracy z powodu upałów?

prawo pracy porada prawna radca prawny adwokat szczecin odwolanie od wypowiedzenia zus alimenty obnizenie podwyzszenie szczecin 300x270 - Czy możesz nie przyjść do pracy z powodu upałów?

Jest gorąco – to truizm, a niniejszy post to nie rozmowa o pogodzie:) Czy prawo pracy posiada jakieś instrumenty umożliwiające odmowę podjęcia pracy z powodu wysokiej temperatury? Tak, lecz wbrew tezom zawartym w artykule na który natknąłem się na rp.pl nie jest to tak prosta kwestia….

Jak wskazano w artykule na stronie rp.pl pod tytułem ,,Możesz odmówić przyjścia do pracy z powodu upałów”:

,,Osoby, które z powodu wysokiej temperatury zdecydują się nie przyjść do pracy, muszą niezwłocznie powiadomić o tym fakcie swojego przełożonego i umotywować to zagrożeniem dla zdrowia i życia ze względu na przekroczoną temperaturę w zakładzie pracy. Prawo pozwala również na opuszczenie firmy w dowolnym momencie, jeżeli temperatura nadmiernie wzrośnie. Co ważne, to pracownik ocenia skalę zagrożenia i podejmuje decyzję o odmowie wykonywania pracy w niebezpiecznych warunkach. Spory w tej kwestii rozwiązuje sąd pracy.”

 

Przedmiotowy fragment mógłby sugerować, iż pracownik uznając, że jest za gorąco podejmuje decyzję o niestawieniu się do pracy.

Z tym, że niestawiennictwo w pracy, które jest nieusprawiedliwione, co do zasady, stanowi podstawę dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Więc przed takim krokiem, warto zastanowić się czy jest on aby na pewno słuszny, zaś osobiście radziłbym jeśli mamy przypuszczenie, iż warunki pracy są nieodpowiednie skontaktować się z Państwową Inspekcją Pracy z prośbą o szybką doraźną kontrolę, w innym wypadku bowiem zostaje nam odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Warto również zasięgnąć porady prawnej z zakresu prawa pracy w swojej indywidualnej sprawie.

 

Zainteresowanym tematyką dyscyplinarnych rozwiązań umów o pracę polecam posty:

  1. Czy zwolnienie lekarskie uniemożliwia rozwiązanie umowy o pracę?
  2. Czy za rozwiązanie umowy o pracę można żądać dodatkowego odszkodowania?
  3. Jak liczy się termin do dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę?

 

Kluczowym przepisem, który reguluje przedmiotową kwestię jest art. 210 Kodeksu pracy stanowiący uszczegółowienie ogólnego obowiązku pracodawcy dbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracowników:
,,§ 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.”

Przedmiotowy przepis zawiera również odpowiedź na pytanie czy możesz nie przyjść do pracy z powodu upałów:)

 

W tym kontekście należy zauważyć wypowiedź komentatora, iż

,, przesłanka wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia jest raczej wymierna, choć pomimo to ewentualna błędna ocena pracownika o jej wystąpieniu nie spowoduje automatycznie jego odpowiedzialności za bezprawne uchylenie się od wykonywania pracy. Należy bowiem pamiętać, że o odpowiedzialności pracownika decyduje nie tylko bezprawność zachowania, ale przede wszystkim wina.” (A. Lankamer-Prasołek, komentarz systemu prawnego legalis do art. 210 Kodeksu pracy)

Jednakże zagrożenie musi być realne, rzeczywiste, obiektywnie sprawdzalne, a nie tylko potencjalne, które pośrednio mogłoby ujemnie oddziaływać na zdrowie pracownika (T. Wyka, Powstrzymanie się od wykonywania pracy niebezpiecznej, cz. II, PiZS 1998, Nr 5, s. 23).

Istotnym przy tym jest, że owe zagrożenie nie może dotyczyć istoty pracy pracownika, tj. nie może być wpisane w charakter pracy pracownika.

Jaka temperatura uprawnia nas do opuszczenia miejsca pracy?

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 ,,§ 30 W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 ○C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 ○C (291 K).”

Przepisy nie regulują kwestii temperatury maksymalnej, jednakże przyjmuje się, że nie powinna przekraczać 30°C przy pracy biurowej oraz 28°C przy ciężkiej pracy fizycznej. Pracodawca powinien więc, co do zasady, nie dopuścić do tego by taka temperatura w miejscu pracy powstała.

 

I bardzo ważna kwestia, nawet jeśli warunki stwarzające zagrożenie życia i zdrowia wystąpią, w związku z czym pracownik się oddali z miejsca pracy to należy pamiętać, że “oddalenia się” z miejsca pracy nie należy utożsamiać z “opuszczeniem” go. Pracownik powinien bowiem pozostać nadal w dyspozycji pracodawcy (por. M.T. Romer, Gdy pracownik odmawia wykonania pracy, Pr. Pracy 1997, Nr 3, s. 9).

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.