Czy ZUS może skutecznie ściągać zaległości od Twojego współmałżonka?

zus radca prawny adwokat skuteczny swiadczenia przedemerytalne wczesniejsza emerytura odwolanie od decyzji zus 200x300 - Czy ZUS może skutecznie ściągać zaległości od Twojego współmałżonka?

Zadłużenie w ZUS może powstać z różnych przyczyn, np. z powodu pogarszającej się koniunktury na rynku, ale także z powodu błędnej interpretacji przepisów prawa, czasami też w związku z korzystaniem z ,,cudownych” optymalizacji ZUS oferowanych przez podmioty, które swą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie przepisów w umowach wyłączają. Jak przedstawia się sytuacja w zakresie ściągania zaległości od Twojego współmałżonka?

Podstawą do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez ZUS jest art. 29 ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie z którym:

Art. 29 1. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa wart. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

2. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem:

1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej;

2) zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu;

3) ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka;

4) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do płatnika oraz inkasenta.

 

Innymi słowy osoba pozostająca w małżeńskiej wspólności majątkowej odpowiada za wynikające ze zobowiązań należności nie tylko swoim majątkiem osobistym, lecz także majątkiem wspólnym jego i współmałżonka.

Przedmiotowe może skończyć się utratą dorobku całego życia w przypadku, gdy jeden z współmałżonków posiadać będzie wobec ZUS dług.

Jednakże przed powyższym można się obronić, choć ZUS czasami – w sposób nieuzasadniony – ową możliwość kwestionuje. Co można zrobić?

Istnieje możliwość zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej w celu zakończenia twrania między małżonkami ustawowej wspólności majątkowej.

Na marginesie można wskazać, że w pewnych przypadkach w drodze powództwa można domagać się ustania wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wcześniejszą niż wytoczenie powództwa (odmiennie niż w przypadku majątkowej umowy małżeńskiej, gdzie skutek powstaje co do zasady od zawarcia umowy).

W odniesieniu do majątkowej umowy małżeńskiej o rozdzielność majątkową bardzo ważne jest by ZUS wiedział o fakcie i zakresie przedmiotowej umowy, gdyż zgodnie z:

 

art. 471 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego 

Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organiami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakreie między innymi:

  1. odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  2. w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.