Czy zapytanie pracodawcy wystarczy przy zawiadomieniu o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę?

szczecin adwokat skuteczny prawnik szczecin goleniow stargard odwolanie od wypowiedzenia umowy o prace rozwiazanie umowy o prace nadgodziny 300x200 - Czy zapytanie pracodawcy wystarczy przy zawiadomieniu o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę?

Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia dzisiejszego (20.01.2017 r.), sygn. akt: VI Pa 161/16 orzekł, że mojej Mandantce przysługuje odszkodowanie za niezgodne z przepisami prawa wypowiedzenie umowy o pracę. Zagadnieniem prawnym, które stanęło u podstaw rozstrzygnięcia była wykładnia przepisów o tzw. zapytaniu u…..

Przynależność związkową pracownika.

Zgodnie z art. 30 ust. 2(1) ustawy o związkach zawodowych

,,W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników.”

Wykładnia przedmiotowego przepisu, który w swej literalnej treści wydaje się dość prosty, przysparza jednak w praktyce wiele problemów, co znajduje odzwierciedlenie w zmieniających się liniach orzeczniczych Sądu Najwyższego.

W szczególności powstaje wątpliwość jak często pracodawca winien zwracać się z zapytaniem o przedmiotową informację, w szczególności czy wymienione powinno nastąpić bezpośrednio przed wypowiedzeniem umowy o pracę albo przesłaniem zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę organizacji związkowej.

Początkowo Sąd Najwyższy przyjmował, że obowiązek zasięgnięcia przedmiotowej informacji występuje w każdym przypadku bezpośrednio poprzedzającym wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie dyscyplinarnego umowy o pracę albo zwrócenie się do związku zawodowego o stanowisko w sprawie.

Przedmiotowe ma niezwykle istotne znaczenie w szczególności w związku z możliwością zwrócenia się przez pracownika nie będącego członkiem związku o tzw. obronę związkową.

W wyroku z dnia 23.10.2003 r., I PK 425/02 Sąd Najwyższy przyjął, że procedury konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę przewidzianą w 38 KP nie obejmują przewidzianego w art. 30 ust. 2(1) ustawy o związkach zawodowych poprzedzającego je obowiązku pracodawcy zwrócenia się do zakładowej organizacji związkowej o informację o pracownikach korzystających z jej obrony”.

Jednakże powstaje również kwestia kogo obciąża dowód wykazania przynależności lub braku przynależności związkowej pracownika.

Orzecznictwo stoi na stanowisku, że co do zasady, obciąża to pracodawcę, jednakże wiele zależy od konkretnego stanu faktycznego, i wiedzy, oraz świadomości poszczególnych uczestników postępowania derekrutacyjnego.

Niewątpliwie jednakże jeżeli pracodawca chce uniknąć zapłaty odszkodowania za niezgodne z przepisami prawa pracy wypowiedzenie umowy o pracę, lub jej rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia powinien dopełnić wszelkich aktów staranności oraz dokonać prawidłowej interpretacji przepisów prawa. Konsekwencją może być uzyskanie przez pracownika odszkodowania w wysokości do trzech miesięcznych pensji (liczonych jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy).

Podobnie w przypadku, gdy jesteś pracownikiem możliwe, że Twoje wypowiedzenie umowy o pracę, albo jej rozwiązanie bez zachowania okresu wypowiedzenia zostało złożone w sposób wadliwy tj. z naruszeniem przepisów prawa, albo/i w sposób merytorycznie nieuzasadniony możesz uzyskać przywrócenie do pracy lub odszkodowanie (odszkodowanie i prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych, co do zasady, może się kumulować).

W sprawie rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy pracodawca pomimo skorzystania z trybu zapytania przepisem przewidzianego nie dochował dalej idących aktów staranności i niewłaściwie pod względem prawnym ocenił sytuację, co spowodowało, iż Sąd Okręgowy przychylił się do zaprezentowanych argumentów, dzięki czemu pracownik uzyskał prawo do odszkodowania.

Dla zainteresowanych polecam post: Czy i kiedy warto odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez pracodawcę?

W przypadku więc, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym w zakresie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, z odwołania od decyzji ZUS, odwołania od decyzji KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy, z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę ekwiwalentów, odprawy, w tym odprawy z tytułu zwolnień grupowych itp. zachęcam do kontaktu.