Jak wykazać charakter pracy uzasadniający prawo do emerytury pomostowej?

wczesniejsza emerytura adwokat zus odwolanie szczecin stargard specjalista zus skuteczny prawnik emerytura pomostowa 300x200 - Jak wykazać charakter pracy uzasadniający prawo do emerytury pomostowej?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26.09.2017 r., sygn. akt: VI U 206/16 mój Mandant uzyskał prawo do emerytury pomostowej, jedną z kwestii rozpoznawanych przez Sąd była kwestia ustalenia czy dany okres pracy pomimo braku odpowiedniej dokumentacji uznany mógł zostać za pracę przewidzianą w ….

Ustawie o  emeryturach pomostowych (dalej: uep).

Prawo do emerytury pomostowej ma w szczególności ubezpieczony który spełnia poniższe warunki:

Art. 49 Prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:

1) po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

2) spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1 – 5 i art. 5 – 12;

3) w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Istotnym przy tym jest kwalifikacja danego rodzaju wykonywanych faktycznie czynności do jednego z rodzaju prac wskazanych w załączniku nr 1 lub 2 ustawy.

Przy tym w przypadku braku lub wadliwości dokumentów wykazujących jednoznacznie, że dana praca mieściła się w/w zakresach – co jest jedną z najczęstszych przyczyn wydawania decyzji odmawiających prawa do emerytury przez ZUS – zachodzi konieczność wykazania przedmiotowych okoliczności innymi dowodami w szczególności zaś zeznaniami świadka.

Natomiast o kwalifikacji niektórych rodzajów prac jako mieszczących się w kategoriach określonych w załącznikach przesądzić może również opinia biegłego sądowego. Przy tym kwestia uznawania/nieuznawania przez pracodawcę danego rodzaju pracy za mieszczącego się w zakresie określonym w załącznikach nie ma wpływu na faktyczną kwalifikację owych prac.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w/w zakresie, lub też chciał zlecić sprawę w zakresie odwołania od decyzji ZUS, albo inną sprawę z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, zachęcam do kontaktu.