Prawo do emerytury pomostowej w przypadku wykonywania prac stwarzających poważne zagrożenie awarii przemysłowej lub awarii technicznej – dlaczego możesz mieć prawa do emerytury pomostowej

emerytura pomostowa odwolanie od decyzji zus prawnik szczecin radca prawny szczecin adwokat szczecin 300x200 - Prawo do emerytury pomostowej w przypadku wykonywania prac stwarzających poważne zagrożenie awarii przemysłowej lub awarii technicznej – dlaczego możesz mieć prawa do emerytury pomostowej

Jednym ze świadczeń, które może uzyskać ubezpieczony jest prawo do emerytury pomostowej, dość często jednak ZUS wskazuje, że ubezpieczony nie spełnia przesłanek do jej uzyskania. W konsekwencji pozostaje złożenie odwołania do Sądu i jednym z okresów, który przy wyliczaniu stażu należy uwzględnić są prace przy procesach stwarzających poważne zagrożenie awarii przemysłowej lub awarii technicznej. Co to za okresy i jak mogą wpłynąć na prawo do emerytury pomostowej?

Przede wszystkim należy wskazać, że emerytura pomostowa ma służyć nie interesowi ubezpieczonego ale interesowi publicznemu. Innymi słowy założeniem ustawodawcy jest to by osoby, które ze względu na rodzaj wykonywanej pracy mogą wyrządzić szkodę lub krzywdę otoczeniu zostały od niej odsunięte i uzyskały należną im rekompensatę.

Przesłanek przyznania prawa jest kilka, lecz nie o tym niniejszy wpis, który dotyczyć będzie uznawania konkretnych okresów za uprawniające do emerytury pomostowej.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy za pracę o szczególnym charakterze uznaje się w szczególności:

Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego.

Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego.

Ustawa o emeryturach pomostowych nie definiuje pojęć procesów technicznych i technologicznych, poważnej awarii i bezpieczeństwa publicznego.

Prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi stwarzać awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego, to prace wykonywane przez osoby zatrudnione na stanowiskach, na których prace wykonywane są przy instalacjach technologicznych lub obiektach technicznych, na których awaria techniczna, w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.) może spowodować poważne skutki, równoważne skutkom poważnych awarii, określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska(Dz. U. z 2003r., Nr 5, poz. 58) i które nie są zaliczone do kategorii dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zgodnie zart. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.) awarią techniczną jest gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych, powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria do kategorii prac o szczególnym charakterze, określonych w poz. 14 zał. nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, można zaliczyć prace na takich stanowiskach, jak: operator i monter maszyn i urządzeń, które mogą spowodować awarię techniczną ze skutkami określonymi wyżej, czy np. obchodowy bloku energetycznego. Do wykonywania tych prac niezbędna jest dobra sprawność sensomotoryczna obejmująca ostrość wzroku, spostrzegawczość, widzenie stereoskopowe, zmysł równowagi, brak lęku wysokości, szybki refleks (III AUa 851/13 – wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi z 2014-02-25).

Powyższe stanowi jedynie wskazówki, gdyż ideą jest to by odsunięta od pracy została osoba, której sprawność psychofizyczna ma znaczenie przy wykonywaniu pracy, a praca przez niego wykonywana może skutkować awarią – przy tym niektórzy komentatorzy wskazują, że zagrożenie może dotyczyć nawet współpracowników tego pracownika.

Warto również zauważyć, że okoliczność, że pracodawca nie wykonuje o charakterze ewidencyjno – sprawozdawczym w stosunku do danego pracownika nie sprzeciwia się zakwalifikowaniu pracy na danym stanowisku do stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych, gdyż dla oceny czy pracownik pracował w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze decydujące znaczenia ma rodzaj powierzonej mu pracy i rzeczywiście wykonywanych zadań.

W przypadku, gdybyś potrzebował pomocy prawnej w szczególności w zakresie odwołania od decyzji ZUS lub KRUS albo porady prawnej zachęcam do kontaktu.