ZUS przyjmuje praktykę kwestionowaną przez Sądy i TK  w zakresie daty nabycia prawa do emerytury. Zostają odwołania do decyzji ZUS do sądu.

zus odwoalnie od decyzji prawnik radca prawny szczecin stargard szczecinski - ZUS przyjmuje praktykę kwestionowaną przez Sądy i TK  w zakresie daty nabycia prawa do emerytury. Zostają odwołania do decyzji ZUS do sądu.

ZUS zazwyczaj stoi na straży własnych, nie zaś ubezpieczonego interesów. Przejawia się to w szczególności w przyjmowaniu niekorzystnych dla ubezpieczonych interpretacji pozbawiających ich prawa do świadczeń. Ubezpieczonym pozostaje złożenie odwołania do decyzji ZUS z przytoczeniem odpowiedniej argumentacji prawnej. Jak przedmiotowy przedstawia się w zakresie nabycia prawa do emerytury.

Kwestia sprowadza się do odpowiedzi na pytanie czy data złożenia wniosku o emeryturę czy też dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego jest dniem nabycia prawa do emerytury.

Sąd Okręgowy w Szczecinie zwrócił się do TK z pytaniem prawnym.

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2015 roku (sygn. akt P 11/14) Trybunał Konstytucyjny umorzył toczące się przed nim postępowanie w niniejszej sprawie z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku. W uzasadnieniu tego orzeczenia wskazał między innymi że:

„ Art. 1 pkt 6 lit. b ustawy nowelizującej z 2012 r. w art. 25 ustawy FUS po ustępie 1 dodał ust. 1a-1c, przy czym pytający sąd zakwestionował ten przepis tylko w zakresie (w części), w jakim dodaje ust. 1b o następującym brzmieniu: „1b. Jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę na podstawie przepisów art. 26b, 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.), podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

w wyroku z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. akt: VI U 2161/13 Sąd Okręgowy wskazał, że:

,,Zdaniem sądu orzekającego w niniejszej sprawie, jeżeli ustawodawca najpierw (tj. do 1 stycznia 2013 r.) nie różnicował sytuacji osób korzystających z wcześniejszej emerytury i osób niekorzystających z tego przywileju w zakresie obliczania wysokości emerytury należnej w wieku powszechnym na podstawie art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a następnie (tj. od 1 stycznia 2013 r.) sformułował nową zasadę w postaci pomniejszania wysokości podstawy emerytury, o której mowa w art. 24 o sumę wcześniej pobranych emerytur przyznanych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, to brak było podstaw, by zasadę tę odnosić do ubezpieczonych, którzy prawo do wcześniejszej emerytury uzyskali przed 1 stycznia 2013 r., tj. przed wejściem w życie tej nowej regulacji.”

Powyższe nie ma znacznie jedynie teoretycznego, gdyż w sposób istotny wpływa na wysokość emerytury.

W przypadku więc, gdy przechodzisz z wcześniejszej emerytury na ,,zwykłą” istnieje bardzo duża szansa, że ZUS źle wyliczył świadczenie i istnieją podstawy do skutecznego złożenia odwołania od decyzji ZUS, a tym samym do uzyskania znacznie wyższego świadczenia.

W przypadku, gdybyś potrzebował pomocy prawnej w szczególności w zakresie odwołania od decyzji ZUS lub KRUS albo porady prawnej zachęcam do kontaktu.