Co robić, gdy ZUS kieruje się wpisem w CEDG  i żąda składek?

prawnik szczecin prawnik stargard szczecinski emerytura pomostowa odwolanie od decyzji zus 300x200 - Co robić, gdy ZUS kieruje się wpisem w CEDG  i żąda składek?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (14.12.2016 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt VI U 307/16) zmienił zaskarżoną decyzję ZUS na korzyść mojego klienta. ZUS w swej decyzji ustalił, że mój klient podlegał pod ubezpieczenia społeczne jako osoba prowadząca działalność gospodarczą (z czym łączy się konieczność płatności zaległych składek), gdyż nie wyrejestrował się z CEDG, a nadto ….

Zgodnie z ustaleniami ZUS miał możliwość świadczenia działalności wskazane w jego PKD i swą działalność nie zawiesił ani nie wyrejestrował, gdyż chciał możliwość nadal ją być może w przyszłości prowadzić.

Nie przytaczając w całości ustaleń ZUS należy wskazać, że znów ustalenia faktyczne dokonywane były przez Inspektora ZUS w sposób nie powodujący należytego ustalenia stanu faktycznego, w mojej ocenie, zmierzając do udowodnienia z góry przyjętej tezy.

Patrząc z perspektywy działalności ZUS, przez pryzmat odwołań od decyzji ZUS, oraz spraw moich klientów zauważam, że zwiększa się tendencja do pozbawiania ubezpieczonych do należnych im świadczeń, oraz do stosowania niekorzystnych dla płatników i ubezpieczonych interpretacji.

Zauważalne jest również to, że postępowania wyjaśniające prowadzone przez ZUS nie realizują często zasady pełnego i zgodnego z prawdą ustalenia stanu faktycznego, a zmierzają do ustalenia okoliczności korzystnych z punktu widzenia interesów finansowych systemu ubezpieczeń społecznych.

Niestety częstokroć ubezpieczeni / płatnicy nie przejawiają należytej aktywności dowodowej, czy też nie znając arkanów prawa ubezpieczeń społecznych (które to przepisy uznałbym za jedne z najmniej przyjaznych i zrozumiałych dla obywatela), tracą możliwość uzyskania określonych świadczeń, lub też zobowiązani są do płatności nienależnych świadczeń.

Przy tym postępowanie przed ZUS (i często walka z nim) zaczyna się już po pierwszym piśmie/zawiadomieniu ZUS, nie zaś w chwili wydania decyzji – i choć częstokroć można skutecznie podważyć decyzję ZUS to im wcześniej działania w sposób profesjonalny i z należytą dbałością o interes ubezpieczonego lub płatnika będą podejmowane, tym większa szansa na pozytywne zakończenie sprawy.

Przechodząc do zagadnienia z tytułu, gdyż nieco pozwoliłem sobie na ,,dywagację” natury ogólnej:) w sprawie ZUS wydał decyzję o podleganiu pod ubezpieczenie społeczne jako przedsiębiorca, gdyż płatnik nie wyrejestrował się z CEDG.

Przedmiotowe sprawy nie są łatwe, gdyż i liczba stanów faktycznych może być znaczna. W toku przedmiotowego postępowania udało mi się wykazać, że działalność gospodarcza faktycznie nie była i nie mogła być prowadzona przez płatnika, zebrałem i przedstawiłem Sądowi materiał dowodowy w sprawie, który podzielił argumentację przeze mnie przedstawioną, zarówno co do stanu faktycznego, jak i co do stanu prawnego.

Przedmiotowe uratowało mojego klienta od konieczności zapłaty kilkudziesięciu tysięcy złoty tytułem zaległych składek, odsetek itd.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę nadgodzin, odprawy, w sprawie z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, chciał skorzystać z usług w zakresie przeprowadzeniu procesu wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, sporządzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS itp. zachęcam do kontaktu.