Czy i kiedy warto odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

odwolanie od wypowiedzenia umowy o prace adwokat prawo pracy radca prawny skuteczny nadgodziny sad pracy szczecin odszkodowanie 300x200 - Czy i kiedy warto odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę?

W przypadku, gdy pracodawca wręczy Ci oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę możesz w ciągu 7 dni odwołać się od wypowiedzenia umowy do Sądu Pracy. Czy warto złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, oraz kiedy warto je złożyć – o tym w niniejszym poście…

I. Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie CO MOŻESZ UZYSKAĆ?

 

  1. Po pierwsze jeżeli nadal chcesz kontynuować zatrudnienie u pracodawcy możesz żądać przywrócenia do pracy.

Różne sytuacje życiowe mogą powodować, że koniecznym lub zasadnym będzie dokonanie wyboru powyższego roszczenia np. zmieni się wkrótce kierownik z którym byłeś skonfliktowany i który ,,zwolnił” Cię z pracy. Ponadto, za wyborem tego roszczenia może przemawiać to, że osiągniesz niedługo wiek ochrony przedemerytalnej, lub brakuje Ci pewnego okresu czasu do uzyskania świadczeń z sytemu emerytalnego, albo też chcesz po prostu kontynuować pracę u danego pracodawcy.

WAŻNE:

Pracownik ma prawo żądać przywrócenia go do pracy, a to pracodawca musi wykazać, że jest to niemożliwe lub niecelowe.

  1. Jeżeli nie chcesz dalej współpracować z pracodawcą możesz zażądać odszkodowania za bezprawne lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę.

 

Maksymalnie możesz uzyskać odszkodowanie w wysokości 3 krotności miesięcznego wynagrodzenia (liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy), w zależności jednak od długości swego stażu pracy.

Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub  na czas określony nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu takiej umowy, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

 

WYJĄTEK:

Przywrócenia do pracy może domagać się pracownik w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, a także pracownik – ojciec wychowujący dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, a także pracownikowi w okresie korzystania z ochrony stosunku pracy na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych.

WAŻNE:

Jeżeli otrzymałeś odprawę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę np. odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika to możesz żądać odszkodowania i zatrzymać odprawę.

Odmiennie w przypadku w/w odprawy, gdy będziesz chciał zostać przywrócony do pracy. W takim przypadku powstaje obowiązek zwrotu odprawy z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

Więcej o prawie do odprawy pisałem w poście 12 pytań o odprawę z tytułu zwolnień grupowych.

 

II. Po drugie, należy sobie zadać pytanie CZY MAM SZANSE WYGRAĆ W SĄDZIE?

 

W celu udzielenia odpowiedzi na to pytanie dobrze jest zasięgnąć porady prawnej, w pewnym uogólnieniu można jednak wskazać na następujące kwestie rzutujące na wygraną w Sądzie Pracy w procesie z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę – z tym, że niuansów prawnych jest znacznie więcej.

Warto jednak odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  • Czy rozumiem przyczynę wypowiedzenia wskazaną przez pracodawcę w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę?

Jeżeli pracodawca uzasadni wypowiedzenie ,,jednym zdaniem” z którego nie wynika, co faktycznie stanowi zarzut odnośnie naszego wykonywania pracy (np. napisze wypowiadam umowę o pracę, gdyż utraciłem do Pani/Pana zaufanie) i pracownik musi się dopiero domyślić co pracodawca miał dokładnie na myśli – to zazwyczaj takie wypowiedzenie można uznać za wadliwe.

 

  • Czy przyczyna wskazana w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę jest prawdziwa?

Wiele sporów z zakresu prawa pracy toczy się wokół tego czy pracodawca podał prawdziwe przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, zgodnie bowiem z zasadami doświadczenia życiowego czasami przyczyny podawane są pozornie, albo też w celu zwolnienia określonego pracownika kreuje się przyczyny wypowiedzenia.

Wykazywanie w/w przyczyn często łączy się z przeprowadzaniem dowodów z zeznań świadków, co wymaga pewnego doświadczenia i umiejętności, tak by wydobyć prawdę na jaw.

Wykazanie nieprawdziwości przyczyny wypowiedzenia powoduje, że możemy wygrać sprawę z odwołania od wypowiedzenia umowy w Sądzie Pracy

      WAŻNE:

Pracodawca nie można w Sądzie Pracy powoływać się na inne niż zawarte w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny wypowiedzenia umowy.

Zachęcam również do zapoznania się z postem Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę musi zostać złożone z zachowaniem procedury w innym wypadku pracownik ma prawo do odszkodowania. i ciekawym w mojej ocenie postem dotyczącym przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę.

  • Czy przyczyna wypowiedzenia uzasadnia jego złożenie?

 

Bywa i tak, że choć przyczyna wypowiedzenia faktycznie zaistniała to jednakże nie uzasadnia złożenia wypowiedzenia. Ocena zasadności danej przyczyny jest możliwa dzięki ocenie aktualnych linii orzeczniczych SN.

 

  • Czy pracodawca naruszył przepisy prawa dotyczące procedury wypowiedzenia umowy o pracę? Czy podlegam szczególnej ochronie stosunku pracy?

W tym zakresie należy sprawdzić w szczególności czy np. nasza umowa o pracę nie została zawarta na zbyt długi okres czasu. Pisałem o wymienionym między innymi tu co dotyczy stanów faktycznych objętych przepisami po nowelizacji przepisów o umowach na czas określony (o czym w linku), a także tu co dotyczy stanów faktycznych sprzed nowelizacji. Na marginesie, jest nadal wiele tzw. długoletnich umów o pracę na czas określony…

Pracodawca może także naruszyć przepisy o zwolnieniach grupowych, w przypadku, gdy musi je stosować. Na marginesie przepisy te w mojej ocenie stosuje się przy wypowiedzeniach zmieniających, gdy osiągnięte zostały limity – o czym piszę w postach dotyczących wypowiedzeń zmieniających i zwolnień grupowych tu i tu.

Ponadto, wypowiedzenie może być złożone z naruszeniem przepisów ochronnych np.

  1. Brakuje Ci nie więcej niż 4 lata do emerytury,
  2. Jesteś w ciąży,
  3. Jesteś nieobecny w pracy w sposób nieusprawiedliwiony np. pracodawca złożyć Ci oświadczenie o wypowiedzeniu, gdy korzystałeś ze zwolnienia lekarskiego, albo dostarczyłeś zwolnienie po odebraniu oświadczenia o wypowiedzeniu.

Możliwe również, że pracodawca nie skonsultował Twojego zwolnienia ze związkiem zawodowym, jeśli jesteś jego członkiem, albo w inny sposób naruszył przepisy kodeksu pracy.

 

Z doświadczenia wiem, że proces z pracodawcą może być ciężki i częstokroć pracownik musi walczyć z pracodawcom dysponującym wyspecjalizowanymi służbami kadrowo – płacowymi. Z drugiej zaś strony widzę również to, że niektórzy pracodawcy oszczędzając w szczególności na wyspecjalizowanych służbach prawnych:) popełniają kosztowne błędy dla pracodawcy, a korzystne dla pracownika.

Czasami zaś pracownik nawet jeśli ma rację w sporze to z braku wiedzy i doświadczenia prawniczego sprawę sądową przegrywa. Wynika to po części z tego, że spór sądowy ma charakter kontradyktoryjny, a więc każda ze stron musi dowodzić swych racji, Sąd Pracy ma natomiast rozstrzygnąć, która ze stron ma rację – opierając się na dowodach przedstawianych i wnioskowanych przez strony. Linia orzecznicza Sądu Najwyższego zgodnie z którą Sąd Pracy nie powinien działać z urzędu za strony, a każda ze stron winna dowodzić swych racji staje się coraz bardziej ugruntowana.

W przypadku więc, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym w zakresie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, z odwołania od decyzji ZUS, odwołania od decyzji KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy, z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę ekwiwalentów, odprawy, w tym odprawy z tytułu zwolnień grupowych itp. zachęcam do kontaktu.