Czy sporządzenie protokołu powypadkowego jest konieczne w celu uzyskania świadczeń?

odszkodowanie wypadek przy prac chmurak wojciech radca prawny adwokat skuteczny prawnik zus renta odwolanie wypowiedzenie 200x300 - Czy sporządzenie protokołu powypadkowego jest konieczne w celu uzyskania świadczeń?

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracodawca zobligowany jest do powołania zespołu powypadkowego w celu sporządzenia protokołu powypadkowego. Protokół powypadkowy stanowi następnie podstawę do wypłaty świadczeń z ZUS, a ponadto może być przedmiotem powództwa o jego sprostowanie, co następnie rzutuje na odpowiedzialność uzupełniającą pracodawcy względem pracownika. Co jednak w wypadku, gdy protokół powypadkowy nie zostaje sporządzony?

 

Nie sporządzenie protokołu powypadkowego może mieć różnego rodzaju przyczyny, tym niemniej niezależnie od ich rodzaju pracownik nie pozostaje bez ochrony.

W szczególności może wystąpić z powództwem o ustalenie przeciwko swemu pracodawcy, wskazując, że dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy. Roszczenie to nie ulega przedawnieniu, ale ze względu na kwestie dowodowe lepiej jest działaś szybko.

Ponadto, w postępowaniu przed ZUS pracownik może domagać się również otrzymania jednorazowego odszkodowania mimo nie przedłożenia protokołu powypadkowego.

Art. 22 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych zawiera co prawda zapis, że:

  1. Zakład odmawia przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku:

1) nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku;

2) nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy;

3) gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

I to na ww przepis ZUS będzie powoływał się wydając decyzję odmowną, jednakże w takim przypadku warto złożyć odwołanie od decyzji ZUS, gdyż zgodnie z uchwała SN z dnia 11 lutego 2014 r., I UZP 4/13

,,W postępowaniu prowadzonym na skutek odwołania od decyzji organu rentowego odmawiającej przyznania prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z powodu nieprzedstawienia przez ubezpieczonego protokołu powypadkowego sąd ubezpieczeń społecznych jest uprawniony do dokonywania oceny, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).”

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy/z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.