Świadectwo pracy powie więcej pracodawcy.

prawo pracy dla pracodawcy prawo pracy dla pracownika zus odwolanie od wypowiedzenia umowy o prace odwolanie zus krus 300x200 - Świadectwo pracy powie więcej pracodawcy.

Z dniem 1.01.2017 r. nastąpić ma zmiana przepisów prawa pracy w zakresie treści świadectw pracy, które mają zawierać więcej informacji pozwalających pracodawcy ocenić czy warto zatrudnić pracownika. Zmiany polegają na tym, że….

Zgodnie z projektem rozporządzenia zamieszczone zostaną w nim następujące informacje:

  1. Czy pracownik korzystał z ochrony przed zwolnieniem ze względu na obniżenie wymiaru czasu pracy oraz w jakim okresie,
  2. W przypadku, gdy umowa o pracę zostanie wypowiedziana przez pracownika/pracodawcę koniecznym będzie wskazanie, która strona złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę.
  3. Ponadto usunięty zostanie wymóg zgłoszenia żądania zamieszczenia informacji o składnikach i wysokości wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach zawiera się w świadectwie na żądanie pracownika w terminie 3 dni przed terminem wydania świadectwa.

Zmiany są korzystne z punktu widzenia pracodawcy, który – oczywiście nie artykułując tego w toku rozmowy rekrutacyjnej nie chcąc narażać się na zarzut dyskryminacji:) – będzie mógł uniknąć zatrudnienia pracownika korzystającego z szczególnej ochrony stosunku pracy w związku z obniżeniem wymiaru etatu, a także pracownika, który z takiego uprawnienia korzystał. Innymi słowy zmiana przyczyni się do tego, że pracownik rzadziej lub wcale z w/w obniżenia będą korzystać.

Ponadto, pracodawca będzie miał możliwość oceny pracownika przez pryzmat złożonego mu wypowiedzenia umowy o prace – jednakże pracownik, który pracował u mniejszego pracodawcy zapewne wybroni się wskazując na ogólną redukcję zatrudnienia:)

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS, odwołania od decyzji KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy, z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę ekwiwalentów, odprawy, w tym odprawy z tytułu zwolnień grupowych itp. zachęcam do kontaktu.