Czy warunki do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych musisz spełniać na dzień wydania decyzji ZUS?

radca prawny adwokat szczecin odwolanie od decyzji zus wczesniejsza emerytura warunki szczegolne emerytura pomostowa stargard szczecin 300x200 - Czy warunki do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych musisz spełniać na dzień wydania decyzji ZUS?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (5.09.2017 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, (sygn. akt: VI U 468/17) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS odmawiającą przyznania mu prawa do wcześniejszej emerytury rozpatrując przy tym zagadnienie jak w tytule niniejszego postu….

Emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych przysługuje dla osoby:

Osoby:

albo

  • urodzonej po 31 grudnia 1948 r., która nie przystąpiła do OFElub złoży wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE za pośrednictwem ZUS na dochody budżetu państwa oraz osiągnęła obniżony wiek emerytalny i przed 1 stycznia 1999 r. spełniła warunki:
    • udowodniła okresy składkowe i nieskładkowewynoszące co najmniej 20 lat kobieta i 25 lat mężczyzna
    • udowodniła wymagany okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterzebądź co najmniej 5 lat pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią/ na odkrywce w kopalniach siarki i węgla brunatnego oraz kopalniach otworowych siarki (w tym drugim przypadku wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn obniża się o 6 miesięcy za każdy rok pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jednak nie więcej niż o 15 lat, w celu ustalenia wieku emerytalnego uwzględnia się okresy pracy górniczej przebyte także po 31 grudnia 1998 r.).

(źródło: http://www.zus.pl/emerytura-z-tytulu-zatrudnienia-w-szczegolnych-warunkach-lub-w-szczegolnym-charakterze1)

Najbardziej problematyczną kwestią jest zazwyczaj wykazanie wykonywania przez ubezpieczonego pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Więcej na temat przedmiotowego w szczególności w poniższych postach jak również w zakładce mojego bloga – praca w warunkach szczególnych:

  1. Czy praca w warunkach szczególnych musi być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy?
  2. Czy pracowałeś w warunkach szczególnych?
  3. Czy okres odsunięcie od pracy w warunkach szczególnych zalicza się do stażu pracy?

 

 

ZUS wydaje decyzję o prawie do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych lub odmowie jej przyznania biorąc pod uwagę to czy w dniu wydania decyzji ubezpieczony warunki te spełniał. Jak natomiast sytuacja wygląda w przypadku, gdy ubezpieczony spełnił warunki już po wydaniu przez ZUS decyzji odmownej, a przed jej uprawomocnieniem się np. w toku postępowania sądowego?

W przypadku, gdy spełnienie przesłanki dotyczy np. osiągnięcia wieku emerytalnego lub też wystąpienia z OFE to uznaje się, że przesłanka do emerytury, a więc prawo do niej powstało z dniem spełniani przedmiotowej przesłanki. W przypadku więc, gdy otrzymujemy decyzję odmowną ZUS, gdyż nie osiągnęliśmy wymaganego wieku, który osiągniemy np. za dwa miesiące, albo też z powodu niewystąpienia z OFE, możliwym jest zaskarżenie następnie przedmiotowej decyzji, a w toku postępowania odwoławczego spełnienie przedmiotowej przesłanki powoduje, że uzyskujemy prawo do emerytury. W takim przypadku możemy uzyskać korzystne rozstrzygnięcie w sądzie.

Powyższe ugruntowane jest w orzecznictwie sądowym, przykładowo wskazać można na następujące judykaty Sądu Najwyższego: Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 stycznia 2017 r. II UK 566/15 ,,Na podstawie art. 316 § 1 KPC sąd ubezpieczeń społecznych – kierując się względami ekonomii procesowej – może wyjątkowo zmienić decyzję organu rentowego i przyznać prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, jeżeli podstawą odmowy przyznania świadczenia w postępowaniu przed organem rentowym było niespełnienie któregoś z wymaganych prawem warunków, a w toku postępowania sądowego warunek ten został niewątpliwie spełniony, na przykład gdy wnioskodawca ubiegający się o emeryturę osiągnął wiek emerytalny po wniesieniu odwołania do sądu.” (…) To stanowisko jest konsekwentnie prezentowane w orzecznictwie (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 4 lipca 2000 r., II UKN 55/00 ; z dnia 18 kwietnia 2001 r.,   z dnia 2 sierpnia 2007 r., III UK 25/07).

W przypadku gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, lub też chciał zlecić poprowadzenie sprawy z zakresu prawa pracy lub prawa ubezpieczeń społecznych, w tym z odwołania od decyzji ZUS w zakresie prawa do wcześniejszej emerytury zachęcamy do kontaktu.