ZUS musi przeliczyć emeryturę rocznikowi ’53?

adwokat szczecin odwołanie od decyzji ZUS rocznik 53 zus prawo pracy prawo rodzinne - ZUS musi przeliczyć emeryturę rocznikowi ’53?

Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie, sygn. akt: VI U 749/19 zmienił na korzyść mojej klientki decyzję ZUS w związku z wniesionym odwołaniem nakazując przeliczenie emerytury w sposób wynikający z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 roku o sygnaturze P 20/16 – o podstawie prawnej przedmiotowego rozstrzygnięcia oraz innych orzeczeniach dotyczących rocznika 53 piszę w niniejszym poście….

 Wyrok TK – rocznik ’53

Zgodnie z wyrokiem Trybunały Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. sygn. akt: P 20/16

Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Innymi słowy,  ZUS nie powinien obniżać wysokości emerytury o kwoty wcześniej pobranych emerytur tzw. wcześniejszych.

 

ZUS – CZY REALIZUJE WYROK TK?

Odnośnie trybu realizacji w/w wyroku ZUS informuje na swej stronie:

Komunikat w sprawie wyroku TK z dnia 6 marca 2019 r.

 

Problematyczną jest jednak kwestia upływu terminów, które przepisy prawa przewidują do podjęcia w/w wskazywanych przez ZUS działań.

W konsekwencji dość często zachodzi konieczność wnoszenia odwołań od niekorzystnych decyzji ZUS.

ORZECZNICTWO SĄDÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W przedmiotowych sprawach w mojej ocenie warto powoływać się na orzecznictwo wskazujące na możliwość przeliczenia świadczenia emerytalnego na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 

Stanowisko takie zajął między innymi VI Wydział Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Szczecinie w przytoczonym przeze mnie wyroku.

Należy wskazać, że uzasadnieniem dla przeliczenia wysokości świadczeń, mogą być zarówno „okoliczności istniejące przed wydaniem decyzji”,  jak i „błąd organu” (tak też: wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z: 13.6.2019 r., III U 401/19, wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z 23.9.2019 r., III U 619/19).

Pojawiły się również orzeczenia wskazujące na konieczność stosowania w odniesieniu do w/w spraw bezpośrednio przepisów konstytucji (vide wyroki Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 6.12.2019 r., IV U 564/19 oraz dnia 6.12.2019 r., IV U 564/19).

Powołując się jednak na konkretne orzecznictwo należy wskazać, iż przede wszystkim ubezpieczonym zależy na przeliczeniu świadczenia – podstawa prawna uzasadniająca wymienione więc już jest kwestią odrębną. 🙂

Należy również uważnie czytać pisma przesyłane przez Sąd oraz stronę przeciwną, w szczególności zaś zobowiązania Sądu. Nadto w przypadku wydawania kolejnych decyzji przez ZUS musimy pamiętać, żeby wnieść do niej odwołanie, jeśli jest dla nas niekorzystna (w zakresie w jakim dotyczy w/w kwestii). Podkreślenia wymaga, że wniesienie odwołania od jednej decyzji ZUS i stan sprawy sądowej w toku, nie powoduje tego, iż w przypadku wydania przez ZUS kolejnej decyzji możemy pozostawać bierni (co do zasady).

 

INNE POSTY DOTYCZĄCE ROCZNIKA 53

Zainteresowanych tematyką zachęcam do zapoznania się z innymi moimi postami dotyczącymi sytuacji osób z rocznika 53

ZUS odmawia uchylenia decyzji dla rocznika 53 i co dalej?

Rocznik 53 – korzystne rozstrzygnięcia Sądu?

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ  – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji w ww. zakresie lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury, w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS itp.;
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.;

zapraszam do kontaktu. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).