CZY PRZYSŁUGUJE CI WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA?

adwokat szczecin radca prawny porada prawna wczesniejsza emerytura odwolanie ZUS prawo do emerytury pomostowej rocznik - CZY PRZYSŁUGUJE CI WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA?

Wyrokiem z dnia 5.11.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 387/19) zmienił decyzję ZUS i przyznał mojemu klientowi prawo do wcześniejszej emerytury. W sprawie spornym było spełnienie przez odwołującego się przesłanki posiadania 15 lat pracy w warunkach szczególnych, czemu ZUS zaprzeczał…..

Przepisy prawa przewidują prawo do emerytury w związku z wykonywaniem pracy w warunkach szczególnych oraz na podstawie przepisów ustawy o emeryturach pomostowych.

PRAWO DO EMERYTURY Z TYTUŁU PRACY W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

Jeśli urodziłeś się w latach 1949-1968 i pracowałeś w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze to możesz uzyskać emeryturę, jeśli na 31 grudnia 2008 r. spełniasz następujące warunki:

 • osiągnąłeś wiek emerytalny – jest on różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • masz 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) stażu (czyli okresów składkowych i nieskładkowych) i możesz to potwierdzić odpowiednimi dokumentami,
 • masz wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze – jest on różny w zależności od rodzaju pracy  – i możesz to potwierdzić odpowiednimi dokumentami,
 • nie jesteś członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) albo za naszym pośrednictwem złożyłeś wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na Twoim rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

 

Najczęściej sporną kwestią w toku spraw z odwołania od decyzji ZUS o prawie do emerytury wcześniejszej jest osiągnięcie określonego stażu pracy, dość często przedmiotowe związane jest z koniecznością osiągnięcia 15 letniego stażu pracy w warunkach szczególnych – tak jak miało to miejsce w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Ubezpieczeń Społecznych zakończonej wyrokiem z dnia 5.11.2019 r.

W toku przedmiotowych postępowań najczęściej dokumenty kadrowo-płacowe są w części niejasne, albo też posiadane przez ubezpieczonego świadectwa pracy nie są poprawne formalnie w związku z czym ZUS je kwestionuje, kwestionując również posiadanie przez ubezpieczonego wymaganego stażu pracy w warunkach szczególnych.

W przypadku decyzji odmownej ZUS warto zasięgnąć porady prawnej w celu weryfikacji tego czy jednak owego stażu pracy w warunkach szczególnych nie posiadamy, zaś decyzja ZUS jest wadliwa. Należy pamiętać o zachowaniu terminu do wniesienia odwołania od takiej negatywnej decyzji do Sądu Ubezpieczeń Społecznych. Termin ten może być w pewnych okolicznościach przywrócony, jednakże nie zawsze, przedmiotowe podlega ocenie.

Istotną kwestią tak jak w sprawie rozpatrywanej przez Sąd były zeznania świadków, którzy potwierdzili fakt wykonywania przez odwołującego się pracy w warunkach szczególnych. Podkreślenia przy tym wymaga, że wykazanie wykonywania pracy w warunkach szczególnych wymaga wykazania, również poprzez zeznania świadków, iż wykonywane były wyłącznie czynności wchodzące – w rozumieniu przepisów precyzowanych przez orzecznictwo – w zakres danego zawodu uznanego za wykonywany w warunkach szczególnych.

Warto zauważyć, że w przypadku wykonywania dwóch rodzajów zawodów w tym samym czasie możliwym jest ustalenie pracy w warunkach szczególnych jeśli oba zawody wchodzą w zakres pracy w warunkach szczególnych.

Rekompensata do emerytury dla dwu-zawodowego?

 

Jakie prace uznaje się za pracę w warunkach szczególnych?

Jakie rodzaje prac dają prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

Zachęcam także do zapoznania się z poniższymi linkami:

zus.pl/praca w warunkach szczególnych

www.gospodarkamorska.pl/praca w warunkach szczególnych

 

Jaki wiek i staż pracy w poszczególnych zawodach/branżach uprawnia do wcześniejszej emerytury?

Praca w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze oraz wiek uprawniający do przejścia na emeryturę:

 • co najmniej 15 lat zatrudnienia na kolei, dla osób w wieku: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Okresy zatrudnienia na kolei to okresy pozostawania w stosunku pracy w kolejowych jednostkach organizacyjnych, w czasie których pracownik pobierał wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego: chorobowy, macierzyński lub opiekuńczy.
 • co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach wymienionej w wykazie A dla osób w wieku: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).
 • wiek wynoszący 10, 15 lub 20 lat w zależności od wykonywanej pracy na stanowisku pracy wymienionym w wykazie B rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przy spełnieniu pozostałych warunków.
 • co najmniej 15 lat pracy dziennikarskiej dla osób w wieku: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Dodatkowo wymagane jest osiągnięcie ww. wieku w czasie wykonywania pracy dziennikarskiej lub wykonywanie tej pracy w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę oraz objęcie układem zbiorowym pracy dziennikarzy,
 • co najmniej 15 lat zatrudnienia w Najwyższej Izbie Kontroli dla osób w wieku: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Dodatkowo wymagane jest osiągnięcie ww. wieku w czasie zatrudnienia w Najwyższej Izbie Kontroli,
 • co najmniej 15 lat działalności twórczej lub artystycznej uprawnia do przejścia na emeryturę w wieku:
 • tancerz, akrobata, gimnastyk, ekwilibrysta, kaskader: 40 lat (kobieta) i 45 lat (mężczyzna),
 • solista wokalista, muzyk grający na instrumentach dętych, treser zwierząt drapieżnych: 45 lat (kobieta) i 50 lat (mężczyzna),
 • artysta chóru, żongler, komik cyrkowy, aktor teatru lalek: 50 lat (kobieta) i 55 lat (mężczyzna),
 • aktorka, dyrygentka – 55 lat,
 • muzyk grający na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych oraz klawiszowych, operator obrazu filmowego, fotografik: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna),
 • w celu ustalenia uprawnień osoby w wieku 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się również:
  • pracowników organów kontroli państwowej,
  • pracowników organów administracji celnej,
  • nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
  • żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie spełniają warunków lub utracili prawo do świadczeń określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym tych osób,
  • pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 

 

Zainteresowanych tematyką prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych zachęcam do zapoznania się z poniższymi postami dotyczącymi prawa do emerytury pomostowej oraz odwołań od niekorzystnych decyzji ZUS w tym zakresie.

PRACA W WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH – BLOG PRAWOPRACYPORADY.PL

 

W szczególności:

Jak wykazywać wykonywanie pracy w warunkach szczególnych?

Czy kierowca łatwiej uzyska wcześniejszą emeryturę?

Warto również wspomnieć o prawie do wcześniejszej emerytury w postaci poniższej:

PRAWO DO EMERYTURY POMOSTOWEJ

Zainteresowanych tematyką prawa do emerytury pomostowej zachęcam do zapoznania się z poniższymi postami dotyczącymi prawa do emerytury pomostowej oraz odwołań od niekorzystnych decyzji ZUS w tym zakresie.

Jakie prace uprawniają do emerytury pomostowej?

Czy masz prawo do rekompensaty zwiększającej emeryturę?

A także do zapoznania się z innymi moimi postami na blogu, które znajdują się w kategorii:

PRAWO DO EMERYTURY POMOSTOWEJ – BLOG PRAWOPRACYPORAD.PL

 

Czy warto odwołać się od decyzji odmawiającej przyznania prawa do emerytury pomostowej?

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

 • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
 • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego.