Czy można nabyć łącznie prawo do nauczycielskiej odprawy emerytalnej i odprawy z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela?

prawo pracy porady prawnik szczecin odwolanie od wypowiedzenia rozwod alimenty renta wczesniesza emerytura emerytura pomostowa zus 300x225 - Czy można nabyć łącznie prawo do nauczycielskiej odprawy emerytalnej i odprawy z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (7.10.2016 r.) Sąd Rejonowy w Stargardzie (sygn. akt: IV P 61/16) zasądził na rzez mojej klientki kwotę ….tytułem odprawy. Sąd rozpatrywał dwa zagadnienie, pierwsze czy prawo do odpraw i ich kumulacja stanowi zagadnienie istotne zarówno dla nauczycieli jak i dla pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, drugie zaś czy wytoczenie powództwa z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę powoduje, że postępowanie o zasądzenie odprawy należy zawiesić….

Należy wskazać, że prawo do odszkodowania z tytułu wadliwego lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę i prawo do odprawy z tytułu zwolnień grupowych, kumuluje się.

Natomiast jeśli chodzi o odprawy przewidziane w Karcie Nauczyciela  to należy wskazać, że zarówno bowiem Karta Nauczyciela, jak i tym bardziej ustawa o świadczeniach kompensacyjnych, nie wyłączają prawa do odprawy emerytalnej w przypadku ziszczenia się w pierwszej kolejności prawa do odprawy z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela, gdyż świadczy o tym wyraźnie treść przytoczonych przepisów. Ponadto użyte przez ustawodawcę sformułowanie „związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne” nie zakłada wystąpienia jakiejkolwiek koincydencji czasowej (równoczesności) rozwiązania stosunku pracy z mocy art. 20 KN z nabyciem praw emerytalnych (w tym do świadczenia kompensacyjnego). Taka interpretacja została zaprezentowana w wyroku SN z 2.10.2008 r., I PK 54/08. Sąd stanął na stanowisku, że nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, przechodzącemu na emeryturę lub rentę przysługują dwie odprawy: jedna na podstawie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia za pracę, druga na podstawie art. 87 ust. 1 lub ust. 2 w wysokości dwu – lub trzymiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, gdyż Karta Nauczyciela nie zawiera przepisu wyłączającego prawo do jednej z tych odpraw.

Innymi słowa można żądać zasądzenia dwóch odpraw.

Ponadto, wytoczenie powództwa z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę nie stoi na przeszkodzenie żądania w Sądzie zasądzenia należności tytułem odprawy.

W szczególności nie skutkuje koniecznością zawieszenia postępowania w sprawie.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy/z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.